PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad zitten evenveel ouders als leerkrachten. De M.R. vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus bijgewoond worden door ouders. Bij de vergaderingen is ook iemand van de directie aanwezig. De MR heeft over diverse onderwerpen advies- en instemmingsrecht. Onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn: het bestuursformatieplan, arbeidsomstandigheden, de vakantieregeling, klassenindeling en schoolvisie. Leden van M.R. worden eens per twee jaar gekozen. Ook is onze M.R. vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van Hoogeveen, die op haar beurt vergadert met het schoolbestuur.

Berrie Vriezenga

GMR lid

DB lid

Woubert Dekker

MR lid

 Janine Smit

Penning

meester

  Ingrid Kuijer Voorzitter

 Jeanet van

 Wijngaarden

Secretaris

 

 

 

  

 

Ouderraad

Binnen het Rastholt is een ouderraad actief. Gedurende het schooljaar verzorgt de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen. Zij doet dit in samenwerking met het team. Voorbeelden van ouderraadactiviteiten zijn: het organiseren van feesten (Sint, Kerst, Pasen) en het verzorgen van activiteiten zoals de avondvierdaagse. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een feestelijke en een zakelijke ouderavond. Al deze activiteiten kunnen worden bekostigd dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. In de ouderraad zitten minimaal 9 en maximaal 13 ouders. Deze ouders hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld en zijn op de jaarlijkse zakelijke ouderavond gekozen. De zittingstermijn is 3 jaar en men mag zich één keer herkiesbaar stellen. Binnen de ouderraad worden de bestuurstaken verdeeld.

  Marianne de Lange   Marieke Gritter
Secretaries
  Esther de Vries
Lid
Sabine Bartelse, lid Sabine Bartels
Lid
  Fiona Lunenborg
Lid
 

Monique Nieboer

Lid

 

Erik Heerenveen
Lid

 

 

  Roos Hoekstra Voorzitter

Jaarverslag MR 2014-2015 (volgt na de zakelijke ouderavond 12 november 2015)

Jaarverslag OR 2014-2015 (volgt na de zakelijke ouderavond 12 november 2015)

Stichting vrienden van het Rastholt

Tien jaar geleden is de Stichting Vrienden van het Rastholt opgericht. De stichting heeft tot doel om Het Rastholt financieel te ondersteunen bij die activiteiten die niet onder de subsidie vallen. De financiële middelen van de stichting zijn afkomstig van ouders in de vorm van de vrijwillige ouderbijdrage, individuele giften, opbrengsten van acties, etc. De stichting heeft een bestuur bestaande uit max. 7 leden. De Ouderraad en Medezeggenschapsraad leveren leden. Het personeel van het Rastholt levert één lid. Naast de statuten beschikt de Stichting Vrienden van het Rastholt over een huishoudelijk reglement. Minimaal 1 keer per jaar zal het bestuur verslag doen van het afgelopen jaar en haar plannen voor het komende jaar. 

Lucette Coopmans
Voorzitter
Bert Lunenborg
Penningmeester

Mario Wiersma

Lid

Olga Nijmeijer
Lid
Yaël Schoones
Lid