PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Leerlingenraad

 Waarom een leerlingenraad?

Binnen de schoolorganisatie hebben de leerlingen dan een eigen stem zodat ze weten dat ze meetellen en hun mening telt.

Het kan de betrokkenheid bij de school bevorderen.

Ze gaan zich meer verantwoordelijk voelen voor schoolse zaken.

Leerlingen een beter inzicht in de schoolorganisatie bijbrengen.

De kwaliteit van de schoolorganisatie verbeteren  doordat afspraken en besluiten mede worden gesteund door de leerlingen

De leerlingenraad kan meebeslissen over leerlingenzaken

De leerlingen laten zien en ondervinden wat realistisch haalbaar is.

De raad kan overbrengen wat de leerlingen bezig houdt.

De leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen.

De leerlingen worden betrokken bij de evaluatie

De school betrekt leerlingen bij het vaststellen en verbeteren van de kwaliteit van de school.

Bevorderen van actief burgerschap.

 

De organisatie

De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden van de groepen 5 t/m 8.

Ze worden gekozen in de eerste maand van het schooljaar.

De leerkracht mag naar eigen inzicht bepalen hoe de verkiezing wordt gehouden, een echte campagne of gewoon tijdens een kringgesprek.

Voor de verkiezing wordt er een les gewijd aan het begrip leerlingenraad om de leerlingen uit te leggen wat er van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe de bespreekpunten worden geïnventariseerd.

Er wordt 1 leerling uit elke klas gekozen die zitting neemt in de raad, Alleen bij langdurige ziekte of verhuizing wordt er een plaatsvervanger aangewezen

De raad vergadert minimaal 5x per jaar onder schooltijd, indien de raad het nodig vindt kan er een extra bijeenkomst worden gepland, bij deze bijeenkomsten is altijd  een leerkracht aanwezig als adviseur/begeleider/vraagbaak.

De raad kiest een voorzitter , notulant en een penningmeester.

Notulen van de bijeenkomsten worden op de website van de school gepubliceerd met eigen tabblad "leerlingenraad".

Ze krijgen een budget van 50 euro en kunnen dit in goed overleg besteden aan iets wat zij voor de school heel belangrijk achten.

De leden van de raad lichten hun besluiten en plannen toe in hun eigen klas.

De leerlingen blijven het hele schooljaar in de raad en kunnen zich een volgend schooljaar weer herkiesbaar stellen.

De leerlingenraad zet ideeënbussen neer.

De ideeën worden geïnventariseerd en besproken.

Leerlingen kunnen ook mondeling ideeën bij de raad inbrengen.

Ook leerkrachten kunnen bespreekpunten inbrengen.

De raad maakt een agenda voordat hun bijeenkomst wordt gehouden.

Punten uit de leerlingenraad kunnen worden meegenomen naar teambesprekingen, OR of MR

 

Toekomstvisie

De raad vergadert zo nodig met andere participanten binnen de wijk. (misschien zijn er onderwerpen waarbij het belangrijk is dat ook andere participanten worden uitgenodigd.

 

Onderwerpen waarover de leerlingenraad zich kan buigen:

Gebruiken/of inrichting van het schoolplein

Invulling laatste middag/dag voor de vakantie

Advies voor de schoolreizen

Adviseren allerlei festiviteiten

Gezamenlijke activiteiten binnen de wijk De Weide

Aankleding van bijv. de gangen

Uitnodigen MR/OR  lid

Meedenken over de besteding van de opbrengsten van acties

Meedenken over leuke onderwerpen voor een project

Meedenken over gebruik voetbalveldje

Meedenken over extra materiaal in de klas

Vaststellen, beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van school

Evaluatie van het schooljaar


Leuke sites voor leerlingen


www.leerspellen.nl

www.speelzolder.com

www.speelzolder.nl

www.rekenweb.nl

www.kennisnet.nl

www.knutselopdrachten.nl

www.kleurplaten.nl

www.ambrasoft.nl