PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Begaafde leerling

Uitdagend aanbod voor begaafde leerlingen op de BIJEEN- scholen aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden.

    BEGAAFDE LEERLING IN BEELD

Schoolspecifiek

 

KWALITEIT

Professioneel lerend netwerk

 

UITDAGEND PLUSAANBOD

BIJEEN Plusklassen

•Intern aanbod in groep

•Leerkracht is coach, begeleider en ondersteuner

•Vaste signaleringmomenten in een schooljaar

•Werken vanuit een plan van aanpak  (PvA)

•Instructie bij lesstof structureel afgestemd (growth mindset)

•Netwerk Talent

•Elke BIJEEN-school een coördinator  begaafde leerling

•Kennisdeling en versterken

•Uitwisseling van plusprogramma's

•Presenteren van inhoudelijke items

•Extern plusaanbod per cluster

•Plusklas groep 5-8

•Geschoolde plusleerkracht

•Ontmoeten gelijkgestemden

•Ondersteuning BIJEEN breed

•Leren presenteren

Hoofddoelstelling zorg

Het doel van obs Het Rastholt richt zich op het feit dat elke leerling recht heeft op juiste ondersteuning ofwel afgestemd op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. Goede ondersteuning voor elk kind! Door deze ondersteuning willen we het beste voor iedere leerling. Wij gebruiken op het Rastholt de term begaafdheid voor leerlingen die méér kunnen.


Definitie meerbegaafdheid.

Wanneer kunnen we spreken van meer / hoog begaafdheid. Volgens de definitie van Renzulli (1979) voldoet een kind aan de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 

  •  Hoge cognitieve vermogens.
  • Taakgerichtheid en motivatie: doorzettingsvermogen om een taak af te maken.
  • Creatief vermogen: flexibel denkvermogen, origineel en buiten de geijkte paden en een breed wereldbeeld.

Model Monks op basis van Renzulli.                                                                          http://www.rec5.nl/wp-content/uploads/2011/02/rec5-model-renzulli-monks.png                                             Het middelste driehoekje staat voor meer begaafdheid, dus meer/ hoogbegaafdheid heeft niet alleen te maken met intelligentie. Monks geeft aan dat het belangrijk is om alle persoonlijkheidskenmerken  goed te begeleiden en te stimuleren vanuit verschillende sociale omgevingen. Voor school houdt dit in, dat we een belangrijke taak hebben in de begeleiding  van meer/ hoogbegaafde leerlingen. Dat betekent dat we streven naar onderwijs waarbij niet de leerstof maar het kind centraal staat.

 

 

Begeleiding meerbegaafdheid

Na signaleren en diagnosticeren komt begeleiden. We hanteren vaste stappen.

Stap 1. Compacten &verrijken Wanneer uit de gegevens blijkt dat een leerling getypeerd kan worden als meerbegaafd wordt er door de leerkracht een plan gemaakt. Als school hebben wij gekozen voor de 1-zorgroute. Voor meerbegaafde leerlingen worden hierin de onderwijsbehoeften en het aanbod beschreven.Afhankelijk van de onderwijs behoeften, wordt op onze school gekozen voor het compacten van de leerstof via een zogenaamd routeboekje. Voor een vak waarop de leerling vooruit loopt, wordt na toetsing alleen de essentiële leerstof aangeboden en de overbodige oefenstof weggelaten. Dit wordt gecombineerd met het aanbieden van extra, verrijkende leerstof aan de hand van op school aanwezige materialen ( zie bijlage materialen).

Stap 2. Open creatieve opdrachten en materialen Aan de extra, verrijkende leerstof wordt in samenspraak met de leerling, doelen en eisen gesteld. De open opdrachten richten zich op het analytisch, creatieve en praktisch denken van deze meer begaafde leerlingen. Open, creatieve opdrachten en materialen motiveren de leerlingen om te excelleren. Het materiaal is binnen en buiten de klas te vinden.

Stap 3. Werken aan leerstijl.

De doelen die gehanteerd worden staan beschreven in de handleiding van het materiaal. De eisen die de school stelt aan het extra werk zijn:·Tijdsafspraken.·Netheid van het werk.·Het resultaat / product.·Het proces / reflectie op het gemaakte werk.

Hiervoor zullen de leerlingen regelmatig aan de instructietafel begeleidt worden, dit wordt vermeld op de instructietabel. Daarnaast werken we met een drie stappenkaart, gericht op het leerproces.

We streven ernaar meerdere leerlingen volgens het compacten systeem te laten werken, dit om de motivatie hoog te houden en de leerling geen uitzondering te laten zijn. Bovendien geeft deze handelingswijze de mogelijkheid om de meerbegaafde leerling gelijk op te laten gaan met de leerstof van de groep.

Stap 4. Kennis delen en vergroten Verder bieden we als school, in samenwerking met het Voortgezet onderwijs (groep7/8) en de scholen binnen het cluster de Weide(groep 5t/m8), deze leerlingen de mogelijkheid om extern extra kennis op te doen. De leerkracht draagt zorg voor het aanmelden van de leerlingen bij deze zogenaamde “talentengroep”. We gaan er hierbij vanuit dat de leerling de “gemiste” leerstof snel zal inhalen.

Wanneer blijkt dat bovenstaande begeleiding niet voldoende aansluit bij de mogelijkheden van de leerling, wordt na overleg met de IBer, directeur en eventuele externen een volgende maatregel bepaald. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Versnellen in de leerstof kan hiervoor een optie zijn.

 

 

 

 

 

BEGAAFDE LEERLING IN BEELD

Schoolspecifiek

 

KWALITEIT

Professioneel lerend netwerk

 

UITDAGEND PLUSAANBOD

BIJEEN Plusklassen

•Intern aanbod in groep

 

•Leerkracht is coach, begeleider en ondersteuner

 

•Vaste signaleringmomenten in een schooljaar

 

•Werken vanuit een plan van aanpak  (PvA)

 

•Instructie bij lesstof structureel afgestemd (growth mindset)

Netwerk Talent

 

•Elke BIJEEN-school een coördinator begaafde leerling

 

•Kennisdeling en versterken

 

•Uitwisseling van plusprogramma's

 

•Presenteren van inhoudelijke items

Extern plusaanbod per cluster

 

•Plusklas groep 5-8

 

•Geschoolde plusleerkracht

 

•Ontmoeten gelijkgestemden

 

•Ondersteuning BIJEEN breed

 

•Leren presenteren