PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Onze missie Hoe willen we dat bereiken?

In onze manier van lesgeven onderscheiden we twee duidelijke lijnen, de pedagogische en de onderwijskundige lijn. Deze twee lijnen zijn even belangrijk.

De Onderwijskundige lijn:

Activerende didactiek; elk kind denkt na over een vraag.                                            3x8=... niet alleen de snelle leerling denkt na. Alle leerlingen maken eerst de som in het denkschrift, daarna uitwisselen en aangeven welke strategie je hebt gebruikt! Door de vragen door alle kinderen gelijktijdig op te laten lossen of erover te praten, bereik je binnen dezelfde tijd meer kinderen. Daar ligt de kwaliteit van activerende didactiek. Doel: het kind is actief!


Meervoudige intelligentie; het kind leert leren!
Kinderen leren op onze school ook hoe ze zelf leren; welke leerstijl. Leer je door te doen, leer je door het op te schrijven, leer je door er samen over te praten. Door je bewust te zijn van jouw leerstijl, ben je in staat om je nog verder te ontwikkelen.

Effectieve instructie; korte uitleg, nadruk op feedback en reflectie!
Elke dag geven we korte, duidelijke uitleg. We werken aan de hand van een vast model (DIM-model) en passen de instructie daarop aan. De leerkracht staat model. Hij / zij geeft aan wat er wordt verwacht en vooral hoe je de opdracht aan kunt pakken. Vervolgens gaan de kinderen aan het werk. Er volgt een verlengde instructie aan een kleine groep kinderen. De leerkracht loopt door de groep en begeleidt waar nodig. Daarna samen afsluiten met het lesdoel. Wat hebben we geleerd vandaag? Hoe heb je het gedaan?


Professionele leerkrachten:;model staan. 
Goed onderwijs is bij de tijd qua inhoud, leermiddelen en werkwijzen. Het Rastholt heeft een leerkrachtprofiel opgesteld waaraan de leraren moeten voldoen om op de school goed onderwijs te kunnen geven. Kinderen moetne vooral zelf aan de slag en feedback krijgen op het gedane. Instrucite wordt alleen gegeven wanneer er wat van geleerd kan worden. De rol van de leerkracht richt zich op het model staan. Stappen in de denkwereld van het kind en doen alsof hij zelf de tekst leest en bewust een opsomming doet van de te maken stappen.

Opbrengstgericht werken; systematisch volgen van onderwijs.
Om het beste uit elk kind te kunnen halen, wordt er naar de resultaten, motorische en sociaal- emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid gekeken. We onderzoeken de resultaten en kijken vooral naar de schoolloopbaanontwikkeling. Hoe ging het in het begin, is de ontwikkeling zoals verwacht en wat heeft het kind nodig om verder te leren( onderwijsbehoefte). We richten ons vooral op taal, lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Pedagogische lijn

Pedagogisch klimaat; Je voelt de fijne sfeer als u de school binnen loopt!
Als een kind zich veilig voelt en goed in zijn vel zit, zal het zich evenwichtiger ontwikkelen en beter gaan presteren. De school heeft hierin een duidelijke rol en zal de voorwaarden daartoe moeten scheppen. De rol van de leerkracht vinden we hierbij zeer belangrijk. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie. We hanteren een positieve benadering als basis. Communicatie krijgt veel aandacht. Op Het Rastholt wordt elk kind gezien. De leerkrachten kennen alle kinderen en ook de directeur. Deze saamhorigheid wordt zowel binnen als buiten de klas gedragen.


Zorg voor elk kind!
Op onze school wordt voor elk kind de onderwijsbehoefte bepaald. Wat heeft het kind nodig gedurende zijn loopbaan. De zorg kan extra hulp betekenen voor het kind dat meer of minder stof aan kan. Zorg kan ook op het sociaal-emotionele vlak zijn. Belangrijk is dat ook het gemiddelde kind zijn afgestemde zorg krijgt. Door te werken met de 1 zorgroute van WSNS+ zijn we in staat dit efficiënt in te richten tijdens het onderwijs